“การบินไทย” แต่งตั้ง “ชาย เอี่ยมศิริ” นั่งเก้าอี้ “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการทั้งคณะ มีมติอนุมัติผลการคัดเลือก นายชาย เอี่ยมศิริ ให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนรวม 53 คน จากทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป

สำหรับนายชาย เอี่ยมศิริ ถือเป็นบุคลากรคุณภาพ ทั้งสำหรับการบินไทย และอุตสาหกรรมการบินประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี มีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจการบินในทุกมิติอย่างดียิ่ง รวมถึงประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสำคัญลำดับแรก ในการฟื้นฟูกิจการให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการที่ยื่นขอแก้ไข ทั้งในส่วนการจัดหาสินเชื่อใหม่ การปรับโครงสร้างทุน การบริหารวินัยการเงินการคลัง เพื่อผลักดันรายได้ และผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาโครงการริเริ่มโครงการปฏิรูปธุรกิจในปี 63 และมีบทบาทสำคัญ ทั้งในการจัดทำ และขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน นายชาย เอี่ยมศิริ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี (Chief Financial Officer) ของบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในวันที่ 1 ก.พ. 66คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งนายชาย เอี่ยมศิริ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารครั้งนี้ เป็นก้าวย่างสำคัญอีกหนึ่งก้าวในการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ ผู้โดยสาร ลูกค้า และคู่ค้า โดยมีกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่เปิดกว้าง และมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งมีเป้าหมายหลัก เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อนำองค์กรเข้าสู่การแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ ผลักดันรายได้สู่เป้าหมาย เพื่อให้การฟื้นฟูตามแผนฟื้นฟูกิจการและการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง รวมทั้งสามารถวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป.

By admin